Oferty pracy - powrót

Mierz wysoko, dosłownie - rozwijaj się z nami i podziwiaj świat z góry! Dołącz do zgranego zespołu monterów rusztowań, inżynierów, projektantów oraz specjalistów od BHP i obsługi klienta, których łączy ogromna pasja do budownictwa. Od ponad 16 lat dbamy o maksimum bezpieczeństwa ludzi pracujących na wysokości. Realizujemy najbardziej wymagające projekty dla firm i jednostek z całej Polski i Europy.
Aplikuj, by razem z nami stawiać rusztowania, dzięki którym powstają nowoczesne fabryki i elektrownie, ożywają stare mosty, a w niebo wznoszą się coraz to wyższe konstrukcje!
Stanowisko:SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i BEZPIECZEŃSTWEM
Wymagania:
 • Wykształcenie: wyższe lub średnie preferowane budowlane
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • Znajomość systemów ISO 9001 oraz OHSAS 18001 (też ISO 14001) + SCCpetro
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft,
  -------------------------------------------------------------------------------------
 • Dodatkowym atutem: specjalista ds. bhp
 • Dodatkowym atutem: specjalista ds. zarządzania systemami jakości
 • Dodatkowym atutem: uprawnienia budowlane
 • Dodatkowym atutem: uprawnienia projektowe (konstrukcje stalowe)
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnienia audytora wewnętrznego
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw bhp, p.poż i ochrony środowiska oraz ISO firmy,
 • Czuwanie nad tym, by w zakładzie pracy przestrzegano zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Dążenie do tego, aby podejmowane działania były zgodne z Polityką ZSZ firmy i jej celami,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w miesiącu raportów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z audytowanych budów,
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochrony środowiska,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach,
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • Współudział w opracowywaniu i utrzymaniu systemów zarządzania w Spółce (ISO 9001, ISO 45001, SCC petro, elementy polityki środowiskowej ISO 14001 ),
 • Realizacja i koordynacja obowiązków sprawozdawczych Spółki z zakresu ochrony środowiska: KOBIZE, BDO, Urząd Marszałkowski,
 • Opracowywanie projektów procedur i instrukcji Spółki w zgodności z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SCC petro oraz innych norm po ich wdrożeniu w spółce,
 • Przygotowanie projektów zmian do istniejącej dokumentacji Systemów Zarządzania,
 • Przygotowanie spółki do audytu zewnętrznego na zgodność z wymaganiami posiadanych norm oraz innych norm po wdrożeniu ich wymagań w spółce,
 • Pełnienie roli audytora wewnętrznego oraz udział w audytach certyfikujących i nadzoru,
 • Przygotowanie projektu rocznego planu audytów w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Monitorowanie działań związanych z realizacją zadań po audytowych oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych skutecznych dla tych działań,
 • Sporządzanie okresowych raportów z zakresu prowadzonych działań,
 • Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu procesów ZSZ,
 • Wdrażanie i instruowanie nowych pracowników (osoby z nadzoru) w zakresie procedur i wymagań ZSZ,
 • Nadzór nad Zintegrowanymi Systemami Zarządzania ISO, OHSAS, SCC,
 • Weryfikacja dokumentacji i sporządzanie raportów i dokumentacji związanych z kontrolą jakości i bezpieczeństwa,
 • Nadzór nad dokumentacją z projektów dotyczącą Systemów Jakości i Bezpieczeństwa,
 • Analiza oraz planowanie działań naprawczych.
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku,
 • Pracę w systemie: około 2 tyg. w biurze firmy, 1 tydzień wizytacja projektów w Polsce i 1 tydzień wizytacja projektów zagranicznych,
 • Tel. komórkowy i laptop,
 • Możliwość rozwoju: cel - pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ,
 • Wynagrodzenie w tym systemie to 7.000 zł - 8.000 zł netto (w tym delegacje zagraniczne i polskie),
 • Samochód na stałe do dyspozycji.
Uwagi:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)"